Крият ли опасност бързите кредити?

Крият ли опасност бързите кредити?
септември 04 07:16 2017 Принтирай

Бумът на индустрията с бързи кредити предизвика множество противоречиви мнения и настройки. От една страна е налице действителен прираст на отпуснатите кредити и реализирането на ръст в печалбата спрямо втора поредна година. От друга по официална информация от Българската Народна Банка голям брой малки фирми за бърз кредит допускат некоректно отношение спрямо клиентите си. В какво се изразяват тези проблемни взаимоотношения и то по-специално от страна на кредитора?

Неясно представена информация

Това е може би най-големият проблем при този тип кредитиране, тъй като клаузите могат да бъдат представени по завоалиран начин. В такъв случай, ако кредитополучателят предяви достатъчно взискателност към кредитора за повече яснота и изчистване на притеснителни точки по договора, не биха се получили големи проблеми след сключването му.

След нововъведения от страна на законодателната власт, според Иван Стойков – финансов анализатор, бързите кредити са станали определено по-прозрачни. Това се вижда най-вече заради по-ясното формулиране на лихвените проценти, които потребителите предварително могат да проверят. Според новите законови промени РЛП (референтният лихвен процент) трябва да се формира на базата на избран пазарен индекс (стойност, която се формира от външен пазар, а не от банките кредитори) SOFIBOR или EUROBOR. По този начин определянето на крайният лихвени процент става по-прозрачно формиран за получателя на парите.

Недостатъчна информираност от страна на клиентите

Опасност за кредитополучателите крие тяхната неосведоменост за евентуалните бъдещи задължения и условия, които настъпват при некоректно изплащане на лихвите и главницата. За много хора бързата и улеснена процедура по тегленето на пари е предпоставка за погрешно схващане на естеството на процеса. Те те гледат толкова сериозно и отговорно към подобна стъпка. Това би довело потребителите не само на бързите, но и на потребителските (банкови) кредити до критични ситуации.

Има ли профилактика срещу опасностите?

Кредитополучателите биха могли да ползват бърз кредит при различни условия, без това да се окаже препъни камък за тях.

  • Ако теглят краткосрочен заем до заплата, за да посрещнат спешно възникнали нужди.
  • Ако притежават стабилен доход, който е регулярен и може по всяко време да бъде използван за покриване на възникналите задължения.
  • Насочвайте се към институции с изградено доверие в обществото.
  • Ако сте в състояние да изплащате навреме вноските си, за да избегнете просрочване и наказателни лихви.
  • Осведомени сте за всички допълнителни клаузи, особено онези, които касаят просрочени лихви, такси и други тарифи, посочени в договорите.
  • Достатъчно внимателно сте проучили работата на тези банкови или финансови институции. Обогатявате финансовата си осведоменост по отношение на кредитирането в България.

Както виждате, процесът на кредитиране не е безопасна финансова операция, тъй като съдържа в себе си много рискове и изисква добра осведоменост. Не бихме могли да кажем, обаче, че в процеса на кредитиране няма никакъв финансов или законодателен надзор или други регулативни и нормативни уредби, които да пазят правата на гражданите. Тези органи могат да ви помогнат само в случай, че не престъпвате клаузите на договора, който сте подписали. От казаното дотук може да се направи извода, че при получаването на потребителски или бързи кредити трябва да се подходи с ясното разбиране за това какво се очаква от вас и какво – от насрещния участник в договора, кредиторът.