Финансови рискове

Финансови рискове
юни 19 06:14 2017 Принтирай

Инвеститорите днес притежават умението да боравят с широк кръг деривативни и финансови инструменти, валути, ценни книжа и много други. Някои ниско ликвидни финансови инструменти може да предполагат откриването на кредитна линия, за да посрещате непредвидени нужди от средства за разплащане, а други инструменти крият в себе си рискове от друго естество.

Естеството на работата предполага немалка доза стрес поради променливото и непредвидимо в повечето случаи поведение на цените. Съществуват основни видове рискове, които ако специалистите или ентусиастите проучат и успеят да използват, биха запазили своите авоари без повреда. Нека се спрем накратко на някои от по-важните рискове за инвеститорите.

Ликвиден риск

Способността на един инструмент да бъде бързо продаден и неговата себестойност да влезе в банковата ви сметка се нарича ликвидност. В даден момент от вашата работа е възможно и почти неизбежно да възникнат непредвидени плащания и необходимост от средства за разплащане – пари в брой. При условие, че сте инвестирали в някакъв финансов инструмент, било то акции, облигации или други, трябва да имате в предвид, че не всеки инструмент на финансовите пазари може да бъде продаден веднага (без огромни загуби). Така не бихте могли да поемете вашите непредвидени плащания.

Валутен риск

Стойностите на валутите по света не са константни величини. Те се променят понякога бързо, понякога биват относително стабилни за дълъг период от време. Инвеститорите, които влагат парите си в инструменти, които са деноминирани в чуждестранна валута, могат да загубят от евентуално сриване на чуждата валута по отношение на националната валута или валутата на клиента, за когото работите. Така че при работа с деноминирани с чужда валута финансови инструменти, печалбата не зависи само от цената на самия инструмент, но и от промяната на курса на чуждата валута.

Пазарен риск

Пазарът е трудно предвидим контрагент и с него не можете да подпишете договор с изрично поставени клаузи. Там промените в цените настъпват понякога мигновено, а друг път могат да бъдат предвидени с оглед някои обстоятелства, фактори и др. Инструментите на капиталовите и дълговите пазари също спадат в това число. Тяхната цена може да се покачи или спадне и това всъщност е основният риск за инвеститорите и посредниците. Промените в пазара на съответната държава могат да се повлияят от различни видове фактори. Рисковете при търговията на чужди пазари понякога може да се окажат по-големи от тези на родните пазари.

Кредитен риск

Банките приемат за такъв рискът от недобросъвестно изплащане на сумите по кредита от страна на длъжниците или контрагентите. Това може да се случи по най-различни причини, но в крайна сметка финансовото състояние на длъжника не позволява да продължи с изплащането на предварително договорените вноски към кредитора. Натрупването на определен брой лоши кредити – кредити, при които кредитният риск става реалност, води до банкова несигурност, тъй като тя не може да възстанови отпуснатите средства.

Лихвен риск

Лихвените проценти, които банките и дружествата за бързи кредити предлагат, формират тяхната печалба и икономическа изгода от стопанската им дейност. Те са присъщи и за инвестициите в различни финансови инструменти, тъй като промяната на пазарните лихви може да увеличи или намали доходите от съответните инструменти.